بریم بسازیم

سایت مجموعه تلویزیونی «بریم بسازیم»

پشت صحنه
۲۸ فروردین ۱۳۹۹
0

قهر کارگردان نابالغ!/ پشت صحنه فصل اول، قسمت آخر

این ویدیو را ببینید و نظرات خودتان را اعلام کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به صفحات بریم…

۲۳ فروردین ۱۳۹۹
0

آزادی همه زندانی ها…/ پشت صحنه بریم بسازیم، فصل اول

این ویدیو را ببینید و نظرات خودتان را اعلام کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به صفحات بریم…

۲۰ فروردین ۱۳۹۹
0

تخریب، بیشتر حال میده!/ پشت صحنه، فصل اول

این ویدیو را ببینید و نظرات خودتان را اعلام کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به صفحات بریم…

۱۴ فروردین ۱۳۹۹
0

برخورد جسم سخت! / پشت صحنه بریم بسازیم، فصل اول

این ویدیو را ببینید و نظرات خودتان را اعلام کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به صفحات بریم…

۰۷ فروردین ۱۳۹۹
0

فیلم بگیر! / پشت صحنه بریم بسازیم، قسمت پنجم (کتابخانه و سینما)

این ویدیو را ببینید و نظرات خودتان را اعلام کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به صفحات بریم…

۰۵ فروردین ۱۳۹۹
0

همه عمله ایم! / پشت صحنه قسمت چهارم (گلیم بافی)

این ویدیو را ببینید و نظرات خودتان را اعلام کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به صفحات بریم…

۰۵ فروردین ۱۳۹۹
0

مسئول خرید اختلاسگر! / پشت صحنه بریم بسازیم، فصل اول

این ویدیو را ببینید و نظرات خودتان را اعلام کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به صفحات بریم…

۰۱ فروردین ۱۳۹۹
0

سیر: محافظ صادق و راستگو در برابر کرونا! / پشت صحنه بریم بسازیم، قسمت اول

این ویدیو را ببینید و نظرات خودتان را اعلام کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به صفحات بریم…

روستا یا منطقه خود را ثبت کنید تا کاروان «بریم بسازیم» در منطقه ی شما حاضر باشند.