بریم بسازیم

سایت مجموعه تلویزیونی «بریم بسازیم»

بریم بسازیم پلاس
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
0

خاطرات علمی و حرفه ای حسن!/ بریم بسازیم پلاس، قسمت هفتم: کسب و کار

این ویدیو را ببینید و نظرات خودتان را اعلام کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به صفحات بریم…

۱۱ فروردین ۱۳۹۹
0

یا پهلوون پاره میشه یا زنجیر!/ بریم بسازیم پلاس، قسمت ششم: مدرسه

این ویدیو را ببینید و نظرات خودتان را اعلام کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به صفحات بریم…

۱۱ فروردین ۱۳۹۹
0

نمایش حسن تکرارشونده!/ بریم بسازیم پلاس، قسمت ششم: مدرسه

این ویدیو را ببینید و نظرات خودتان را اعلام کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به صفحات بریم…

۱۱ فروردین ۱۳۹۹
0

دکتر حسن!/ بریم بسازیم پلاس، قسمت ششم: مدرسه

این ویدیو را ببینید و نظرات خودتان را اعلام کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به صفحات بریم…

۱۰ فروردین ۱۳۹۹
0

آتیش زیر درخت؟!/ بریم بسازیم پلاس، فصل اول

این ویدیو را ببینید و نظرات خودتان را اعلام کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به صفحات بریم…

۱۰ فروردین ۱۳۹۹
0

کبوتر با کبوتر! / بریم بسازیم پلاس، فصل اول

این ویدیو را ببینید و نظرات خودتان را اعلام کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به صفحات بریم…

۰۸ فروردین ۱۳۹۹
0

اتاق فکر/ بریم بسازیم پلاس، فصل اول

این ویدیو را ببینید و نظرات خودتان را اعلام کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به صفحات بریم…

۰۷ فروردین ۱۳۹۹
0

کتاب زرد، چراغ قرمز! / بریم بسازیم پلاس، قسمت پنجم (کتابخانه و سینما)

این ویدیو را ببینید و نظرات خودتان را اعلام کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به صفحات بریم…

۰۵ فروردین ۱۳۹۹
0

تقدیم موش! / بریم بسازیم پلاس، قسمت چهارم (گلیم بافی)

این ویدیو را ببینید و نظرات خودتان را اعلام کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به صفحات بریم…

۰۵ فروردین ۱۳۹۹
0

لباس افتخار/ بریم بسازیم پلاس، قسمت چهارم (گلیم بافی)

این ویدیو را ببینید و نظرات خودتان را اعلام کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به صفحات بریم…

روستا یا منطقه خود را ثبت کنید تا کاروان «بریم بسازیم» در منطقه ی شما حاضر باشند.